Over ons privacybeleid
 
Beckenbau geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (hetverbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik vanonze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aanderden.Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening vanBeckenbau. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 22/05/2021, met het publiceren van eennieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over udoor ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaardendeze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uwgegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking totde door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.
 
 
Over de gegevensverwerking
 
Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welkebeveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.
 
 
Webwinkelsoftware
 
 
Shopify
 
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Shopify. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onzedienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Shopify heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een anderdoel. Shopify is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passendebeveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie eneen sterk wachtwoordbeleid. Shopify maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen metbetrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.Shopify behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om dedienstverlening verder te verbeteren.
 
 
Hotmail
 
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van
Hotmail. Deze partij heeftpassende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onzegegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Hotmail heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.
 
 
Payment processors
 
 
Mollie
 
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform vanMollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uwpersoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om dedienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen.Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneensvan toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uwgegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.
 
Beoordelingen
 
 
Kiyoh
 
Wij verzamelen reviews via het platform van Kiyoh. Als u een review achterlaat via Kiyoh dan bent u verplicht omuw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. Kiyoh deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uwbestelling kunnen koppelen. Kiyoh publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommigegevallen kan Kiyoh contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij uuitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met Kiyoh. Zij gebruiken dezegegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. Kiyoh heeft passende technische enorganisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Kiyoh behoudt zich het rechtvoor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aanKiyoh toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uwpersoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Kiyoh’s dienstverlening waarvoor zijderden inschakelen. Kiyoh bewaart uw persoonsgegevens zolang u de review op het platform gepubliceerd houdt.Kiyoh heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld, u vindt de contactgegevens van deze functionarisop de website van Kiyoh.
 
Verzenden en logistiek
 
DHL
 
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik vande diensten van DHL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adresen woonplaatsgegevens met DHL delen. DHL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van deovereenkomst. In het geval dat DHL onderaannemers inschakelt, stelt DHL uw gegevens ook aan deze partijen terbeschikking.Facturatie en boekhoudenMoneyBirdVoor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van MoneyBird.Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevensworden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermdverzonden en opgeslagen, MoneyBird heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen omuw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik. MoneyBird is tot geheimhouding verplicht enzal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. MoneyBird gebruikt uw persoonsgegevens niet voor anderedoeleinden dan hierboven beschreven.
 
 
Externe verkoopkanalen
 
Bol.com
 
Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van Bol.com. Als u via dit platform een bestellingplaatst dan deelt Bol.com uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om uwbestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben passende technische enorganisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik
 
Doel van de gegevensverwerking
 
 
Algemeen doel van de verwerking\
 
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van deverwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor(gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uwverzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uwgegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieveverplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomsttussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.
 
Automatisch verzamelde gegevens
 
 
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onzedienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser enbesturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoekIn voorkomende gevallen kan Beckenbau op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delenvan uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk gevalzijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedtdaartegen verzetten.
 
Bewaartermijnen
 
Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat uaangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dittevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wijfacturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijketermijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten diewij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.
 
 
Uw rechten
 
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten metbetrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welkerechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomenafschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u degegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich telegitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoekadministreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in demachineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om eenklacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op eenverkeerde manier gebruiken.
 
Inzagerecht
 
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon ofdaartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voorprivacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligdsturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebbenopgeslagen.
 
Rectificatierecht
 
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon ofdaartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoonvoor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligdsturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.
 
Recht op beperking van de verwerking
 
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoeherleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voorprivacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligdsturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft nietlanger worden verwerkt.
 
Recht op overdraagbaarheid
 
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon ofdaartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aanonze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uwverzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevensover u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar allewaarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veiligekoppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.
 
Recht van bezwaar
 
en overige rechtenU heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevensdoor of in opdracht van Beckenbau. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken inafwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieënvan gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. Uheeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te wordenonderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u vanmening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.CookiesGoogle AnalyticsVia onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst.Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in dezegegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Googlediensten.Cookies van derde partijenIn het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in dezeprivacyverklaring.Wijzigingen in het privacybeleidWij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meestrecente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevensmet betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Heb je nog vragen?

Chat met Beckenbau
Snel antwoord? Chat nu, beschikbaar tot 17:00 op werkdagen

Start chat

Stuur ons een e-mail
Binnen 24 uur krijg je een reactie van onze klantenservice

Stuur e-mail

Bel ons
Op werkdagen beschikbaar vanaf 09:00 t/m 17:00

bel nu

GRATIS VERZENDEN

Verzenden binnen Nederland en België is geheel gratis - ongeacht de waarde of gewicht van het product!